De klankbordgroep is ontstaan om de school feedback en feedforward te geven voor wat betreft het onderwijs op Het Baken. De klankbordgroep bestaat uit ongeveer vier ouders.Het streven van de klankbordgroep is erop gericht mede bij te dragen aan een school waar uw kind zich prettig en veilig voelt en waar ouders / verzorgers een luisterend oor vinden.


De medezeggenschapsraad en de klankbordgroep vormen een brug tussen team en ouders. De klankbordgroep is een spreekbuis voor ouders en treedt adviserend op. De
medezeggenschapsraad beslist mee over het te voeren beleid. De ouderwerkgroep ondersteunt het team door hulp te bieden bij activiteiten.