Vanuit onze visie en missie geven wij inhoud aan onze identiteit.
Onze visie/missie is als volgt omschreven:

We hebben met elkaar verkend en vastgesteld wat de missie en visie van onze school is en welke aandachts- en werkpunten er zijn om die visie en missie handen en voeten te kunnen geven.
Alles wat we op school doen zal moeten passen in de missie en visie, terwijl zaken die op ons af komen die dat niet doen, voor ons niet van belang zijn.
Spreek ons er gerust op aan, als we onze missie en visie te buiten gaan.

Missie
Wij geven onderwijs waarbij ieder telt en elk kind uitgedaagd en begeleid wordt om zich persoonlijk optimaal te ontwikkelen en tegelijkertijd aandacht te houden voor het 'samen'.

Visie
Op basis van normen en waarden, leren we de kinderen omgaan met verantwoordelijkheid en autonomie. Initiatief, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid worden dus gestimuleerd. Dit is terug te vinden in het werk van alle dag, o.a. in het werken met dag- en weektaken en in het houden van presentaties.
Vanuit dezelfde waarden en normen leren we de kinderen op respectvolle manier omgaan met elkaar en anderen. We hechten dan ook waarde aan samenwerken en aan het houden van vieringen.
Bij begeleiding tot optimale ontwikkeling is een goede relatie, waarbij het kind serieus genomen wordt, voorwaarde. We nemen het kind dan ook serieus, werkend aan het zich aanvaard weten van het kind. In de uitdaging en begeleiding tot optimale ontwikkeling hebben we hoge verwachtingen van het kind en werken we opbrengstgericht, ermee rekening houdend dat kinderen verschillende leerstijlen en leerbehoeften hebben.

Motto en kernwaarden

Onze slogan is: Samen voor optimale ontwikkeling, waarbij ieder telt.
Onze kernwaarden zijn:
- veiligheid: 'een persoonlijke ontwikkeling, in harmonie met anderen'
- vertrouwen: 'omdat we je kennen en weten wat je kunt'
- verantwoordelijkheid: 'eigen keuzes kunnen maken en verantwoording hiervoor nemen'
- respect: 'jezelf en de ander leren respecteren'
- openheid: 'zeggen wat je doet, en doen wat je zegt'
- creativiteit: 'denken in oplossingen'